تبلیغات ماشین

خلاصه آمار اکانت اینستاگرام astro_kjell
تایید شده

دنبال کنندگان
108,159
دنبال کردن
7
فایلهای آپلود شده
201
وب سایت
کد اینستاگرام
2074163374
نام کامل
Kjell Lindgren
Bio : Space nerd in paradise. Back home on Earth after an amazing experience on the International Space Station.
گروه :

آمار گرام

تاریخ دنبال کنندگان دنبال شوندگان رسانه
1395/09/17 14:07 108159 +12 7 0 201
1395/09/16 13:29 108147 -18 7 0 201
1395/09/15 13:06 108165 +4 7 0 201
1395/09/14 14:37 108161 -22 7 0 201
1395/09/13 13:05 108183 -23 7 0 201
1395/09/12 07:06 108206 +19 7 0 201
1395/09/11 00:44 108187 -6 7 0 201
1395/09/09 17:15 108193 -5 7 0 201
1395/09/08 16:47 108198 -31 7 0 201
1395/09/07 14:11 108229 +9 7 0 201
1395/09/06 15:48 108220 +36 7 0 201
1395/09/05 17:07 108184 -4 7 0 201
1395/09/04 13:55 108188 -18 7 0 201
1395/09/03 14:25 108206 +21 7 0 201
1395/09/02 17:47 108185 +8 7 0 201