نمایی از تابلوی اعلانات دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به اظهارات وزیر راه

نمایی از تابلوی اعلانات دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به اظهارات وزیر راه

139509061624471593166110