می توان خندید وخنده را به دیگران هدیه کرد.بیایید همیشه انرژی مثبت اطرافیان باشیم…