ویدئوی توضیحات رشیدپور برای نیامدن عباس جدیدی به ” حالا خورشید “