کودکی که قصد دارد بخاطر نبود پارک در محل زندگیش به شهردار اعتراض کند