زمانی وقیحانه برچسب کاسب تحریم میزدند و میگفتند شما بلد نیستید مذاکره کنید حالا باید بگویید چه کسی بلد نیست مذاکره کند؟

لینک کوتاه

(یادآوری)
زمانی وقیحانه برچسب کاسب تحریم میزدند و میگفتند شما بلد نیستید مذاکره کنید
حالا باید بگویید چه کسی بلد نیست مذاکره کند؟

دیدگاه کاربران

پاسخی بگذارید